Uitkering overbruggingsrecht – update 30.04.2020

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus) – update 30.04.2020

Verlenging overbruggingsrecht tot 31 mei 2020

Het overbruggingrecht voor zelfstandigen zal worden verlengd tot en met 31 mei 2020. Daarover werd, op initiatief van minister voor zelfstandigen Denis Ducarme, een ontwerp van KB goedgekeurd door de ministerraad.

Het overbruggingsrecht wordt toegekend voor een volledige maand voor wie minstens zeven volledige dagen tijdens de maand omwille van het coronavirus. Dit gebeurt via een verklaring op eer, maar een controle is uiteraard mogelijk. Indien de activiteit werd stopgezet tot maandag 11 mei en u vervolgens de rest van de maand werkt, dan kunt u uiteraard genieten van het overbruggingsrecht voor de volledige maand mei.


Hoe dien je een aanvraag overbruggingsrecht voor zelfstandigen in? update 30.04.2020

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

Het RSVZ heeft een callcenter ingesteld. Indien u een vraag heeft over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus, mag u gratis het nummer 0800 12 018 bellen (elke werkdag van 9 uur tot 18 uur).

Download als PDF

Laatst gewijzigd op 09 apr. 2020

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) die hun
activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, hebben recht op deze financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.

De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de coronacrisis ook mogelijk
te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77 op
voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en
binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen.

De uitkering bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast. Hoewel het
ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) dat deze uitbreiding regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de
ministerraad kunnen de zelfstandigen reeds een voor-registratie doen bij hun sociale verzekeringsfonds.

Laatst gewijzigd op 25 mrt 2020 (Alle wijzigingen)

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, hebben recht op deze financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.

Het overbruggingsrecht werd versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis. Deze wet  24 maart 2020 ( gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking vanaf 1 maart. Op 24 maart werd een nieuwe versoepeling aangekondigd: ook de zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep kunnen een beroep doen op deze steunmaatregel.

Wie komt in aanmerking

Verplichte sluiting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.

Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Voorbeelden: het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt in aanmerking. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking.

Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

Daarnaast wordt aan volgende voorwaarden voldaan:

  • Je bent als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België.
  • Je geniet van geen vervangingsinkomen.

Onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge coronacrisis

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) die minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
Het gaat hier om de zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus. Voorbeelden: zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

De onderbreking moet volledig zijn.

Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking.

Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

Daarnaast wordt aan volgende voorwaarden voldaan:

  • Je bent als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België.
  • Je geniet van geen vervangingsinkomen.
Geen recht op deze uitkering

Wanneer je als zelfstandige tijdens de maand maart of april 2020 recht hebt op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verlies je het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

Omvang steun

De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

Het recht wordt ook toegekend indien je als zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

Aaanvraagprocedure

Het aanvraagformulier moet je ingevuld opsturen naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

Er moet niet worden nagegaan of de zelfstandige recht opent op werkloosheidsuitkeringen. Er moet dus geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden opgevraagd.


Cumulering

Deze maatregel kan worden gecumuleerd met de Corona hinderpremie.


Andere situaties

Het overbruggingsrecht kan je bekomen in verschillende situaties:

Collectieve schuldenregeling

Wie binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling zij, zelfstandige activiteit heeft stopgezet, kan eveneens een beroep doen op het overbruggingsrecht. De periode van drie jaar start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal dat je bent gestopt.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu


Economische moeilijkheden

Wie door economische moeilijkheden zijn activiteit officieel moet stopzetten, kan in  bepaalde gevallen een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Voor meer informatie zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-zet-mijn-zaak-stop-door-economische-moeilijkheden-wat-nu


Faillissement

Wie zijn activiteit gedwongen moet stopzetten door een persoonlijk faillissement of door het faillissement van je vennootschap kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Als je in deze vennootschap zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot was, dan moet je kunnen aantonen dat je die functie nog uitoefende op het moment van het faillissement.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu


Gedwongen onderbreking

Wanneer je door externe omstandigheden minstens één kalendermaand lang of definitief je activiteit moet stopzetten, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht.  Het moet dan gaan over:

  • een brand;
  • een natuurramp (overstroming, aardbeving);
  • een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting;
  • een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep;
  • een gebeurtenis met economische impact.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-moet-mijn-zaak-gedwongen-onderbreken-stopzetten-wat-nu

Bron: www.rsvz.be


Gevolgen overbruggingsrecht op pensioenen? 

De opbouw van pensioenrechten wordt niet onderbroken tijdens de kwartalen waarvoor de zelfstandigen geen RSVZ-bijdragen storten aan de socialezekerheidsfondsen. Een begunstigde van het overbruggingsrecht die zijn bijdragen blijft betalen zal geen gevolgen ondervinden voor zijn pensioen.