Maatregelen VLAANDEREN – update 27.05.2020

Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

Update 02/04/2020

De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en niet voor 80 procent of meer als werknemer aan de slag is.

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.

Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Meer info:

https://vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Vlaamse hinderpremie voor verplichte sluiting

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 staat de aanvraaglink open voor iedereen via www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Ter herinnering : Men kan enkel een premie krijgen in geval van verplichte sluiting van de fysieke locatie.

Hinderpremie Vlaanderen:

Wat met gemengde activiteiten?

Heel wat ondernemers die de Hinderpremie hebben aangevraagd oefenen verschillende activiteiten uit. De éne activiteit mag terug opstarten, de andere moet nog gesloten blijven. Kunnen zij de sluitingspremie van 160 euro behouden?

Antwoord Vlaio

Je blijft recht hebben op de sluitingspremie zolang je niet je volledige fysieke vestiging(en) mag openen.


Markten:

Zoals we eerder communiceerden kunnen marktkramers die nog niet op de markt mogen staan hun sluitingspremie van 160 euro behouden. Ze moeten dit nog steeds aantonen op basis van een attest van het lokaal bestuur.

De deadline voor de aanvraag van de Hinderpremie is nog steeds 18/06/2020.

Wanneer aanvragen?

Men heeft tijd tot en met 5 mei 2020 om de aanvraag in te dienen. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen.

VLAIO behandelt de aanvraag. Dit betekent dat VLAIO alles verifieert en beslist of men de premie krijgt. Deze beslissing wordt gemeld via mail. Hierna zal VLAIO het bedrag op de opgegeven rekening overschrijven. Men probeert de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden (ongeveer twee weken).

Hoe te werk gaan om de betaling van de premie aan te vragen?

VLAIO zorgt voor een veilige verbinding met authenticatie. Dit betekent dat de aanvrager zich moet identificeren via zijn/haar elektronische identiteitskaart (e-ID) of via een andere aanmeldsleutel.

Na aanmelding, kan men de aanvraag starten. Men doorloopt 4 schermen.

Wat moet men bij de hand hebben?
 • e-ID én e-ID pincode (of een andere digitale sleutel)
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van de onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het rekeningnummer)
 • de gewone openingsdagen van de onderneming, zoals dit van toepassing was vóór de coronavirusmaatregelen
 • De rechtsvorm (bijvoorbeeld éénmanszaak, BV, NV, ….)
 • Voor éénmanszaken en zelfstandigen:
  • weten welk zelfstandigheidsstatuut men heeft : hoofdberoep of bijberoep?
  • In geval van bijberoep: betaalt men de sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
 • Het website adres (url) van de onderneming als men er een heeft (in http:// en https:// -formaat)

Zie ook : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van

Wat houdt de corona hinderpremie in?

Omwille van de coronamaatregelen werden sommige bedrijven verplicht volledig te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven die verplicht volledig moeten sluiten door de coronamaatregelen (men mag wel nog take-away mogelijkheden aanbieden of leveren aan huis).

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, elektrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

De premie wordt enkel toegekend aan zaken met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht geheel moeten sluiten door de federale maatregelen. Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend. In dat geval zijn er wel andere steunmaatregelen waarop men eventueel beroep kan doen zoals bijvoorbeeld het overbruggingsrecht, uitstel/vrijstelling sociale bijdragen,..

De hinderpremie kan gecombineerd kunnen worden met de uitkering overbruggingsrecht.

Deze maatregelen zijn afgekondigd tot en met 5 april 2020.

En als ondernemingen daarna hun zaak nog moeten gesloten houden hebben ze recht op een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Vanaf 6 april 2020

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona-hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro krijgen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020. Ook deze bijkomende sluitingspremie geldt per vestiging waarvoor een bijkomende corona-hinderpremie is toegekend.

Als u recht had op de corona-hinderpremie, hoeft u daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen. Als de verplichte sluitingsmaatregelen worden opgeheven, wordt de rekening gemaakt en wordt het bedrag vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen in één keer betaald. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

De corona-hinderpremie is belastingvrij

Bron: www.vlaio.be


Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV).

Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kan men reeds 1.000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Het akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank en de bankensector in het kader van het hogervermelde bankenplan heeft mogelijks een invloed op de crisismaatregelen van PMV en op het reguliere waarborgaanbod van PMV. Op haar website kondigt PMV aan te proberen om zo snel mogelijk een zicht te krijgen op de concrete uitwerking van dat akkoord en zo spoedig mogelijk te communiceren over de gevolgen ervan op haar aanbod.


Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO , kunnen met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.


Uitstel betaling onroerende voorheffing

Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar van 2020.

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor vennootschappen vanaf september 2020 uitgestuurd worden (in plaats vanaf mei).  Rekening houdend met een normale betaaltermijn van twee maand, betekent dit dat de onroerende voorheffing pas begin november 2020 betaalbaar zal zijn. Eénmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.


Verlenging betaaltermijn voor verkeersbelasting

Belastingplichtige vennootschappen die recent een aanslagbiljet met de normale betaaltermijn van 2 maand hebben ontvangen mogen daar 4 maanden bijtellen, zodat de totale betaaltermijn op 6 maand uitkomt, zonder dat dit aanleiding geeft tot nalatigheidsinteresten.

De aanslagbiljetten die vanaf 26 maart 2020 worden uitgestuurd voorzien onmiddellijk een betaaltermijn van 6 maanden, in plaats van de gebruikelijke 2 maanden.

Eénmanszaken zouden soepel een afbetalingsplan en eventueel een kwijtschelding van nalatigheidsintresten kunnen vragen.


Verlenging van termijn om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor registratiebelasting

De Vlaamse Belastingdienst verlengt automatisch de termijn voor registratie van een akte met 2 maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen. De periode met  verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.

Stel bijvoorbeeld dat na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), een authentieke akte geregistreerd zou moeten worden op 28 maart 2020. Deze termijn wordt verlengd tot 5 juni (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De indieningstermijn wordt verder automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Verder krijgen belastingplichtigen 2 maanden extra tijd na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen om aan de voorwaarden voor bepaalde gunstregimes te voldoen.  Dit geldt bijvoorbeeld voor de teruggave van het verkooprecht bij wederverkoop van vastgoed binnen de twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.


Soepele toekenning van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst belooft zich soepel op te stellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor éénmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.

Belastingvermindering voor kinderoppas voor activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19 – behoud van recht op belastingvermindering – update 30.04.2020

In het kader van de strijd tegen COVID-19, heeft de minister van Financiën beslist om, gelet op de hoogdringendheid en de ernst van de situatie voor de bevolking, uitzonderlijke en tijdelijke fiscale maatregelen te nemen.

De hier besproken tijdelijke bepaling heeft betrekking op de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor een opvangactiviteit die wordt geannuleerd in het kader van COVID-19. Als die opvang reeds (geheel of gedeeltelijk) werd betaald, en de ouders vorderen het betaalde geld niet terug, zullen deze uitgaven, onder bepaalde voorwaarden, toch recht geven op de belastingvermindering.

Raadpleeg voor meer informatie circulaire 2020/C/60 van 24 april 2020 over de belastingvermindering voor kinderoppas voor activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19.


Ouderschapsverlof: update 27.05.2020

Zoals jullie reeds weten kan dit NIET gecombineerd worden met het overbruggingsrecht. De klant ofwel jij als partner kan de aanvraag indienen. We sommen nog even alles op voor jou:

1) Voorwaarden 

 • Hoofdberoep, Meewerkende echtgenote, Student zelfstandige
 • Bijberoep en gepensioneerde met inkomen op N-3> 13.993,78 euro.
 • Indien inkomen N-3 < 13.993,78 euro, dan mogelijks retro-actief recht op basis van inkomsten 2020
 • Aanvraag indienen voor 30 september 2020

2) Voorwaarden – onderbreking 

 • Verklaring op eer dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens 1 volledige kalendermaand wordt beïnvloed door verlenen van zorgen aan 1 of meer kinderen
 • Voor kind met leeftijdsgrens max. 12 jaar (leeftijd bereikt in loop van 2020): biologisch kind, adoptie kind of kind geplaatst in pleeggezin)
 • Voor kind met handicap: max. 21 jaar (uitzondering indien bv. geplaatst in dagcentrum, dan geen leeftijdsvoorwaarde)

3) De aanvraag 

 • Aanvraag kan via  brief, e-mail of website, met vermelding begin- en einddatum onderbreking, naam van en band met het kind
 • Verklaring op eer de activiteiten te verminderen om het geven van zorg aan 1 of meer kinderen + de manier waarop hij de activiteiten zal verminderen
 • Kan voor mei of juni of ineens voor beide maanden

4) De uitkering 

 • 532,24 euro/maand of 875 euro/maand voor éénoudergezin
 • Uit te betalen begin van de maand volgend op de aanvraag
 • Geen cumul mogelijk met volgende uitkeringen: arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, adoptie, pleegouderverlof, overbruggingsrecht (gewoon+corona), geboorteverlof
 • Wel cumul mogelijk met pensioen, werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof in werknemersregeling.