Maatregelen vanuit de financiële sector (bankenplan) – update 30.04.2020

Tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis – Update 30.04.2020

Normaal gesproken (dus niet tijdens de coronacrisis) wordt een onderneming, een kmo, een zelfstandige of een vrijeberoepsbeoefenaars die ophoudt te betalen en wiens krediet geschokt is (aan wie banken dus geen kredieten meer verlenen) failliet verklaard. Dit faillissement kan plaatsvinden op vraag van een schuldeiser, van het parket of door faillissementsaanvraag van de onderneming zelf. Een curator wordt vervolgens belast met de het beheer van de boedel van de gefailleerde en met de schadeloosstelling van de schuldeisers. Na het afsluiten van het faillissement gaat de curator over tot de ontbinding van de onderneming waarbij activa verkocht worden en schulden betaald.

In het Belgisch Staatsblad van 24 april 2020 is Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis verschenen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&pub_date=2020-04-24&caller=summary&numac=2020010385

Dit KB nr. 15 helpt ondernemingen die zware gevolgen ondervinden door de coronacrisis hoewel ze tot 18 maart 2020 zeer gezonden waren. Concreet houdt dat in dat:

 • de onderneming beschermd is tegen inbeslagnames;
 • ondernemingen niet failliet verklaard kunnen worden op verzoek van hun schuldeisers (wel op verzoek van het openbaar ministerie, of mits akkoord van de schuldenaar zelf);
 • lopende overeenkomsten niet beëindigd kunnen worden wegens wanbetaling;
 • de schuldenaar tijdelijk niet verplicht is aangifte van faillissement te doen;
 • de ondernemingsrechter beslist of een schuldenaar van deze opschorting kan genieten wanneer hij zich er bij wijze van verweer op beroept.

Deze hervorming heeft geen invloed op ondernemingen die voor de corona-uitbraak al in een staat van faillissement verkeerden. Frauduleuze faillissementen worden uiteraard nog altijd vervolgd door de parketten.


Betalingsuitstel ondernemingskredieten

Bron: charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Velen onder hen dreigen namelijk hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen echter doorlopen. Voor een onderneming kan het dan ook moeilijk worden om lopende kredieten bij de bank af te lossen.

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

In dit charter wordt dit engagement concreet ingevuld.

Het charter somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;
 • wanneer betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen.

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft – in het kader van de indijking van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Op 22 maart 2020 hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banksector een akkoord bekend gemaakt om:

 • de bestaande kredieten aan gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen voort te zetten en betalingsuitstel te verlenen tot en met 30 september 2020, zodat de nodige liquiditeit gegarandeerd blijft;
 • bijkomende kredieten mogelijk te maken op een soepele en verantwoorde manier, met overheidswaarborgen ter ondersteuning waar nodig.

Uitstel van betaling

Levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen en hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen ten gevolge van de coronacrisis krijgen uitstel van betaling tot en met 30 September 2020 zonder aanrekening van kosten. De betrokkenen mogen nog geen actieve kredietherstructurering hebben lopen en op 1 februari 2020 nog geen betalingsachterstand hebben of op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen betalingsachterstand.

Garantieregeling voor nieuwe kredieten

Activering van een garantieregeling door de federale overheid voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. De garantieregeling heeft de volgende kenmerken:

 • nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) verstrekt voor 30 september 2020;
  niet van toepassing op: herfinancieringskredieten, alle nieuwe moratoria (zoals uitstel van betaling van interesten, kapitaal, …) en niet opgenomen bedragen op bestaande kredietlijnen
 • gedekt kredietbedrag bedraagt maximaal 50 miljoen euro per bedrijf (of groep van verbonden bedrijven). Daarboven is goedkeuring van de overheid per dossier noodzakelijk. Het totale waarborgbedrag bedraagt 50 miljard euro;
 • Kost van de garantie:
  • Kmo’s: 0,25%
  • Grote bedrijven: 0,50%
 • Kost van het krediet: maximaal 1,25% (excl. fee).

De lastenverdeling van de verliezen op de kredieten binnen de garantieregeling zal als volgt gebeuren:

 • eerste 3% verlies op de kredieten: gedragen door de financiële sector;
 • verliezen tussen 3% en 5%: 50% gedragen door de financiële sector, 50% gedragen door de overheid;
 • verliezen boven 5%: 20% gedragen door de financiële sector, 80% gedragen door de overheid.

De Nationale Bank zal samen met Febelfin (koepelfederatie van de financiële sector) een systeem van monitoring opzetten om de garantieregeling evenals de engagementen van de banksector op te volgen (zie ook: https://www.nbb.be/nl/artikels/garantieregeling-voor-particulieren-en-bedrijven-getroffen-door-coronacrisis)

Febelfin roept iedereen die het door de gevolgen van het coronavirus financieel moeilijk heeft – of dreigt te hebben – dan ook op om zo spoedig mogelijk met zijn bankier te praten teneinde een oplossing te zoeken.