Maatregelen RSZ

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

Update 14.04.2020

Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

De werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020

Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

 • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020;en/of
 • een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Deze werkgevers genieten tot 15 december 2020 een uitstel van betaling van de volgende bedragen:

 • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020
 • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren.

Verklaring op eer (ondernemingen met een sterk verminderde economische activiteit)

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet u een socialezekerheidsaccount (beveiligde toegang) hebben. Hebt u nog geen account, dan kunt u er een aanmaken. De registratieprocedure is gedetailleerd beschreven in het luik Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen

 

Laatste updatesUitstel-van-verschuldigde-betalingen

Eén van deze maatregelen, die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Deze maatregelen hebben betrekking op twee soorten uitstel van betaling:

 • Automatisch uitstel 

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen. Men kan op basis van het ondernemingsnummer via de online applicatie nagaan of men momenteel in aanmerking komt voor het automatisch uitstel.

 • Uitstel na voorafgaande aangifte

Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, beoogd zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer.

 • De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn. Ook voor deze ondernemingen wordt voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, van het uitstel tot 15 december kunnen genieten.

Het formulier “verklaring op eer” is momenteel beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. Hieronder vallen dus:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

Bron: www.rsz.fgov.be

Mogelijkheid om bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen.

Laatste updates: Minnelijke-afbetalingsplannen

Met het minnelijke afbetalingsplan van de RSZ kan u maandelijkse afbetalingen verrichten gedurende een periode van maximum 24 maanden. Als u de sociale zekerheidsbijdragen correct heeft betaald overeenkomstig het afbetalingsplan, dan kan de RSZ de onderneming  vrijstellen van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlintresten.

In het kader van de huidige Coronacrisis: Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020, waardoor hun schuld kan afgelost worden via maandelijkse afbetalingen.

U kan een aanvraag voor een minnelijk afbetalingsplan indienen via de pagina ‘minnelijk afbetalingsplan’ van de RSZ.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm