Fiscale maatregelen – update 30.04.2020

Mogelijkheid om bij de fiscus een afbetalingsplan te vragen voor de volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting

Er geldt een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. De beoogde schulden mogen niet voortkomen uit fraude en de aangepaste (zie hieronder) voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.

Bij niet naleving van het afbetalingsplan (behalve indien de schuldenaar tijdig contact opnam met de administratie) of in het geval van een collectieve insolventieprocedure zullen de steunmaatregelen ingetrokken worden.

Bovenstaande steunmaatregelen gelden niet voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

De aanvraag dient uiterlijk 30 juni 2020 te gebeuren per schuld op het ogenblik van ontvangst van een betaalbericht of aanslagbiljet en dit bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum (RIC).

Bijkomende maatregelen met betrekking tot de indienings- en betalingstermijnen.

Aangiftetermijnen – update 30.04.2020

Nieuwe limietdatum voor indiening aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners-vennootschappen voor vennootschappen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019

De regels voor het indienen van de aangiften voor vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 zijn gewijzigd. De limietdatum zal voor deze vennootschappen berekend worden op basis van de balansdatum en dus niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering.

Vanaf de balansdatum hebben deze vennootschappen 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als de uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, dan is de eerstvolgende werkdag de limietdatum.

Voor wie?

Dit geldt voor alle vennootschappen, ongeacht de indieningswijze (online/papier) of de juridische status (gewone status/ ontbonden vennootschappen).

Wat bij uitstel van de algemene vergadering?

Door de coronacrisis kan u onder bepaalde voorwaarden de algemene vergadering met maximaal 10 weken uitstellen. Als u door die bepalingen niet in de mogelijkheid verkeert om uw aangifte in te dienen binnen de vermelde termijnen moet u uitstel aanvragen bij uw bevoegde Team Beheer.

Vennootschappen met een balansdatum voor 1 oktober 2019

Voor vennootschappen met een balansdatum voor 1 oktober 2019 blijven de bestaande regels gelden. De indieningsdatum wordt bepaald in functie van de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

Meer info

https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/indieningstermijnen-aangiften

OPGELET: termijnen vennootschapsbelasting

Het bericht van de FOD Financiën dat gisteren massaal gedeeld werd via sociale media was onduidelijk en heeft veel leden op het verkeerde been gezet. Deze betreft enkel bedrijven die het boekjaar afsluiten op 30 december 2019. Deze balansen vallen echter nog onder het aanslagjaar 2019.

Oorspronkelijk was dat een reactie van de FOD op een verzoek van leden dat door het ITAA werd gesteund. Ondernemingen met “gebroken boekjaren” verkrijgen dus uitstel omdat vele algemene vergaderingen uitgesteld werden waardoor de jaarrekeningen dus niet konden worden goedgekeurd.

De termijnen voor het aanslagjaar 2020 zijn nog niet bekend: ondernemingen met een balans per 31/12/2019 zullen naar alle waarschijnlijkheid profiteren van een soortgelijke termijn als in voorgaande jaren. Het ITAA volgt dit nauwgezet op.

 

BTW – update 30.04.2020

Er geldt een uitstel voor het indienen van de periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven:

 • Februari 2020 aangifte – 6 april 2020
 • Maart 2020 – 7 mei 2020

Voor starters en ondernemingen met een vergunning tot maandelijkse teruggaaf, die een maandelijkse teruggaaf van het btw-krediet wensen, geldt een uitstel tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

De termijn met betrekking tot de jaarlijkse klantenlisting wordt verlengd tot 30 april 2020. Bij stopzetting van uw aan de btw onderworpen activiteit loopt de termijn tot het einde van de 4de maand volgend op de stopzetting.

Richtlijnen voor de BTW-maandaangifte van april 2020 – update 30.04.2020

De maandaangifte van april 2020 kan in het kader van de coronamaatregelen zoals reeds aangekondigd nog tijdig worden ingediend tot 05.06.2020.

De starters en de indieners met een vergunning maandelijkse teruggave kunnen hun btw versneld terugkrijgen op voorwaarde dat ze deze aangifte tijdig indienen. Uitzonderlijk is dat uiterlijk op 24 mei in plaats van op 20 mei 2020.

Er is echter geen veralgemeende versnelde btw-teruggave meer voor de gewone maandaangevers voor hun btw-aangiften voor april 2020.

Betalingstermijnen

BTW en bedrijfsvoorheffing: automatisch uitstel tot betaling van 2 maanden zonder bijkomende boetes of interesten. De initiële steunmaatregelen zoals hierboven vermeld kunnen ook nog steeds aangevraagd worden.

Concreet betekent dit:

 • voor BTW: uitstel tot 20 mei 2020 voor de BTW van februari en tot 20 juni 2020 voor de BTW van maart of deze van het eerste kwartaal
 • Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.
 • voor bedrijfsvoorheffing: uitstel tot 13 mei 2020 voor bedrijfsvoorheffing van februari en tot 15 juni 2020 voor de voorheffing van maart.
 • Betaling voor de maand april: termijn verlengd tot 15 juli 2020.

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de hierboven beschreven steunmaatregelen worden aangevraagd.

Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

 • Personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting:

Bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, zal automatisch een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, betreffende aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de hierboven vermelde, eerder aangekondigde steunmaatregelen op aanvraag.

BTW – Gebruikmaken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen? update 15.04.2020

Kleine ondernemingen kunnen gebruik maken van de BTW-vrijstellingsregeling als hun omzet, onderworpen aan het normale BTW-regime, het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en ze voldoen aan de andere voorwaarden. Met deze regeling is men vrijgesteld van de meeste BTW-verplichtingen.

Meer informatie vindt u op de volgende link:https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling

De kleine ondernemingen wiens omzet in 2019 niet meer bedroeg dan 25.000 euro zullen in de loop van de maand mei een brief ontvangen in MyMinfin met meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van deze regeling. Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u voor deze regeling kiezen? Verstuur dan de keuzeverklaring voor 10 juni 2020.

Andere maatregelen

De regering bereikte een akkoord over de voorafbetalingen, om bedrijven zo de nodige ademruimte  te geven die hun liquide middelen op korte termijn nodig hebben om het hoofd te bieden aan deze coronacrisis.

Voor eenmanszaken wordt het mogelijk om de maximale bonificaties te verkrijgen, vennootschappen krijgen de ruimte om de boete wegens te weinig voorafbetaling te vermijden.

Belangrijke voorwaarde voor vennootschappen om de verhoogde percentages te kunnen toepassen, is het verbod op dividenduitkering in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020.

Voor natuurlijke personen blijft de maximale bonificatie gebaseerd op de oude percentages. Naast dit belangrijk akkoord is er ook beslist dat de vergoedingen die door gemeenschappen en gewesten worden toegekend aan ondernemingen, zelfstandigen en natuurlijke personen worden toegekend, vrijgesteld worden van inkomenstenbelasting. Ook dit was een belangrijke eis die UNIZO van in het begin op tafel heeft gelegd.

Bedrijven die kampen met problemen om de voorafbetalingen voor kwartaal 1 en kwartaal 2 te voldoen krijgen de mogelijkheid om deze uit te stellen naar latere kwartalen. Dit zonder nadelen te ondervinden van het uitstel. Deze maatregel is erop gericht om liquiditeiten in de ondernemingen te houden om de korte termijn gevolgen van de crisis het hoofd te bieden.

Voor eenmanszaken worden de bonificatiepercentages aangepast als volgt:

 • Normale situatie: Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2%, Q4: 1,5%
 • Nieuwe situatie: Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2,25%, Q4: 1,75%

Bij vennootschappen worden de voordelen verbonden aan de verplichte voorafbetalingen als volgt aangepast:

 • Normale situatie: Q1: 9%; Q2: 7,5%; Q3: 6% en Q4: 4,5%
 • Nieuwe situatie: Q1: 9%, Q2: 7.5%, Q3: 6.75% en Q4: 5.25%

Bij de vennootschappen kunnen de verhoogde tarieven enkel worden toegepast indien er in de periode tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020 geen dividenduitkering plaatsvindt. Indien met toch een dividend uitkeert in deze periode zijn de normale percentages van toepassing.

Door deze aanpassing is het mogelijk voor eenmanszaken om hun bonificaties te behouden en voor vennootschappen om de boete van 6.75% wegens te weinig voorafbetaling te vermijden, ook al stellen ze hun voorafbetaling uit tot in het derde kwartaal.

 

 • Fiscaal statuut hinderpremie

Het valt te verwachten dat de regionale hinderpremies toegekend in het kader van de coronacrisis (zie verder) vrij van inkomstenbelasting gaan zijn, naar analogie met de hinderpremie toegekend bij openbare werken.

 • Tax shelter investeringen

Voor investeringen in bepaalde audiovisuele producties en podiumwerken via het tax shelter stelsel zou de administratie akkoord gaan met een verlenging van de wettelijke termijnen voor het verrichten van de uitgaven met 6 maanden.  Hiermee wenst de Cel Tax Shelter rekening te houden met het tijdelijk stilleggen van bepaalde producties.

 • Impact thuiswerk op internationale fiscale behandeling

De algemene trend om zoveel mogelijk van thuis te werken kan ook een invloed hebben op de fiscale positie van werknemers die gewoonlijk in een ander land beroepsactief zijn.

Wie internationaal werkt, is vaak belastbaar in het land waar de beroepsactiviteiten fysiek worden uitgeoefend.  Als de betrokken werknemers evenwel in hun woonstaat (bijv. België) blijven om van thuis uit te werken, is het mogelijk dat hun bezoldigingen niet langer belastbaar zijn de werkstaat, waardoor hun netto inkomen zou kunnen dalen omwille van de hogere belastingdruk in België.

Wat betreft de grensarbeid met Frankrijk heeft België een aanvullend protocol bij het dubbelbelastingverdrag afgesloten op basis waarvan de aanwezigheid van Franse grensarbeiders in hun woonplaats in Frankrijk (om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van maximum 30 dagen per kalenderjaar gedurende dewelke Franse grensarbeiders de Belgische grensstreek mogen verlaten.

Een gelijkaardige regeling werd uitgewerkt voor grensarbeiders die in Luxemburg werken.  De regeling in onderling overleg van 16 maart 2015 inzake de toepassing van artikel 15 van het Belgisch-Luxemburgs belastingverdrag heeft een tolerantieregel ingevoerd waardoor grensarbeiders hun activiteit gedurende maximaal 24 dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat mogen uitoefenen waarbij ze toch in die Staat belastbaar blijven.

Ook hier wordt de aanwezigheid van een grensarbeider in zijn woonplaats (om daar te telewerken) niet in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn van 24 dagen.  Beide afspraken gelden met ingang van 14 maart 2020 en dit tot nader order.