Corona

1) Betalingsuitstel BTW en bedrijfsvoorheffing:

Naast de  steunmaatregelen waarbij ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen) met een ondernemingsnummer uiterlijk tot 30 juni 2020 betalingsuitstel kunnen vragen bij hun regionaal invorderingscentrum voor schulden i.v.m. bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting kondigt de FOD Financiën ook automatisch betalingsuitstel en indieningsuitstel aan.

Automatisch betalingsuitstel BTW:
• Maandaangifte februari 2020: betaling tegen 20 mei 2020
• Maandaangifte maart 2020: betaling tegen 20 juni 2020
• Maandaangifte april 2020: betaling tegen 20 juni 2020
• Kwartaalaangifte 1ste kwartaal: betaling tegen 20 juni 2020

Automatisch betalingsuitstel bedrijfsvoorheffing:
• Maandaangifte februari 2020: betaling tegen 13 mei 2020
• Maandaangifte maart 2020: betaling tegen 15 juni 2020
• Maandaangifte april 2020: betaling tegen 15 juni 2020
• Kwartaalaangifte 1ste kwartaal: betaling tegen 15 juni 2020
Automatisch betalingsuitstel aangiften in de personenbelasting en vennootschapsbelasting:

Voor inkohieringen vanaf 12 maart 2020 wordt er bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten een extra termijn van 2 maanden toegekend

2) Crisis-overbruggingsrecht door de coronacrisis:  

De overheid heeft een tijdelijke maatregel uitgewerkt voor zelfstandigen die hun activiteiten gedwongen moeten onderbreken naar aanleiding van de corona-epidemie. Deze maatregel geldt op dit moment enkel voor de maanden maart en april. Mogelijks wordt deze nog verder verlengd.

De maatregel geldt voor elke zelfstandige in hoofdberoep (of meewerkende partner) die wordt gedwongen zijn zelfstandige activiteit te onderbreken omwille van de nefaste gevolgen van het coronavirus. Zelfstandigen in bijberoep of gepensioneerden dus niet in aanmerking. Er is geen minimumperiode van aansluiting vereist, ook recent gestarte zelfstandigen kunnen dus van deze maatregel genieten.

Het gaat daarbij om:

 • Zelfstandigen die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid
  De zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, ongeacht de duur van de onderbreking. (Voorbeelden: Uitbaters van horecazaken, kledingzaken, winkels in schoonheidsproducten of recreatiecentra die volledig moeten sluiten)
 • De zelfstandige die zijn activiteiten gedeeltelijk moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, ongeacht de duur van de onderbreking
  Concreet: handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) kunnen de volledige financiële uitkering genieten, restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten.
 • Zelfstandigen die hun activiteit NIET verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar omwille van het coronavirus zijn activiteit stopzet gedurende een minimumduur van 7 opeenvolgende kalenderdagen.
  Concreet: het gaat hier om de zelfstandige die niet moet sluiten van de overheid, maar die wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen.
  Dankzij de versoepeling n.a.v. het coronavirus krijgen deze zelfstandigen de uitkering binnen het overbruggingsrecht niet pro rata.

Het zal steeds het maandbedrag van 1.291.69 EUR (zonder gezinslast) en 1.614,10 EUR (met gezinslast) dat wordt uitbetaald.

3) Uitstel sociale bijdragen

Alle zelfstandigen mogen tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020.
Er kan ook uitstel gevraagd worden voor de herzienings/regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Dit zijn de sociale bijdragen die de zelfstandige nog moet betalen na een herberekening, omdat de belastingen de werkelijke inkomsten voor de vorige jaren doorgaven. Er zullen geen verhogingen of vermeerderingen aangerekend worden wegens het uitstel en alle sociale rechten zijn gegarandeerd.
De zelfstandige behoudt gedurende deze periode dus het recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Hou er wel rekening mee dat uitstel van betaling geen afstel is.

4) Vrijstelling sociale bijdragen

Een zelfstandige die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het Coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de voorlopige bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.
De zelfstandige moet de aanvraag voor 15 juni indienen. Wanneer de zelfstandige  vrijgesteld is van voorlopige bijdragen blijf jij in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Er dient wel rekening mee gehouden worden dat de zelfstandige geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen van vrijstelling van voorlopige bijdragen.