Andere mogelijke vragen – update 27.05.2020

Uw werknemer keert terug uit een getroffen regio of wordt in quarantaine geplaatst.

Een werknemer met vakantie of na de beëindiging van een opdracht om professionele redenen in het buitenland en die daar “vastzit”  als gevolg van een annulering van zijn terugvlucht, kan het bestaan van overmacht inroepen waardoor de werkhervatting verhinderd wordt. Hetzelfde geldt wanneer de werknemer in quarantaine wordt geplaatst.

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht wordt geregeld door artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Onder overmacht wordt verstaan, een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

Wat moet de werknemer doen?

Zo snel mogelijk zijn werkgever verwittigen. Indien de werknemer zijn werkgever niet verwittigt, terwijl hij toch de mogelijkheid heeft om dit te doen, zou de werkgever dit kunnen beschouwen als een ongewettigde afwezigheid.

Wat is de aard van zijn afwezigheid?

De uitvoering van de overeenkomst is geschorst omwille van overmacht en de werknemer is dus niet ongewettigd afwezig. De afwezigheid van prestaties heeft evenwel de afwezigheid van loon tot gevolg. Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer echter uitkeringen genieten die door RVA uitbetaald worden wegens tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

In voorkomend geval kan de werknemer verkiezen om, mits akkoord van zijn werkgever, deze dagen om te zetten in verlofdagen (onmogelijk in geval van een regime van collectieve vakantie in de onderneming) en zo het recht op zijn loon weer verkrijgen.

Uw werknemer is ziek (besmet met het virus)

In dit geval is de onmogelijkheid om te werken te wijten aan arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn de gewone regels van toepassing. De werkgever zal dus gedurende een bepaalde periode gewaarborgd loon moeten betalen aan de werknemer.

Wat met ouders die voor hun kinderen willen zorgen?

De regering heeft besloten alle lessen op te schorten tot en met 3 april 2020. Crèches blijven wel open. Schoolgaande kinderen blijven best thuis en worden bij voorkeur niet door de grootouders opgevangen.

Ouders moeten dan een oplossing te zoeken . Vele ouders zullen thuis willen blijven om voor hun kinderen te zorgen.  Als werkgever treft u best onderling een regeling. De werknemer kan bijvoorbeeld eerst vakantie opnemen of inhaalrustdagen. Daarnaast eventueel onbetaald verlof opnemen. Uiteraard kan ook hier – waar mogelijk – thuiswerk verplicht worden.

Elke school voorziet in principe opvang voor kinderen van wie de ouders door de omstandigheden toch moeten blijven werken (cruciale sectoren zoals bv. gezondheidszorg,…..).


Brussels-Hoofdstedelijk Gewest – Ondersteuningspremie van 214,68 euro voor huurders met een bescheiden inkomen – update 30.04.2020

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 24 april 2020 het principe goedgekeurd om een eenmalige premie van 214,68 euro toe te kennen ter ondersteuning van huurders met een bescheiden inkomen die een inkomensverlies lijden als gevolg van de coronaviruscrisis.

  • De premie is voorbehouden aan huurders in de privésector, voor wie de coronacrisis een daling van inkomsten heeft teweeggebracht tussen 16 maart 2020 en 3 mei, als gevolg van bijvoorbeeld een gedeeltelijke of volledige tijdelijke werkloosheid gedurende meer dan 15 werkdagen; aan zelfstandigen die gebruikmaken van het overbruggingsrecht of van andere gewestpremies die voorbehouden zijn aan zelfstandigen die geen overbruggingsrecht kunnen genieten.
  • Voor huishoudens volstaat het dat een enkel lid van het huishouden aan de voorwaarden voldoet om te kunnen genieten van de premie. Voor co-huurders geldt dezelfde regels. Voor geïsoleerde personen wordt de grens gelegd op een vast inkomen van 34.924,76 euro, voor een huishouden met een inkomen op 38.805.30 euro en voor een huishouden met twee inkomens, maar zonder kinderen op 44.348,97 euro. De grens verhoogt al naargelang het aantal kinderen.

De huur moet worden betaald voor de unieke woonst en belangrijkste residentie in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest van de huurder(s) op het moment van de premie-aanvraag.

 


Compensatiepremie Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2.000 EUR: update 27.05.2020

Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.

Concreet wordt de premie afhankelijk gemaakt van:

  • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
  • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering afkomstig van de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend.

  • De ondernemers kunnen zich best nu al inschrijven op de website van de dienst 1819 (www.1819.brussels) om op de hoogte gebracht te worden van de exacte datum waarop het formulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikbaar zal zijn.

Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.